Trwa realizacja projektu pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt. W rezultacie wdrożenia projektu zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 szkołach podstawowych na poziomie edukacji w klasach I-III.

Zajęcia dla uczniów rozpoczęły się w maju br. i odbywać się będą do czerwca 2022 r. w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i kół zainteresowań.

Projektem objętych zostało również 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy w ramach doskonalenia zawodowego od 16 sierpnia br. biorą udział w szkoleniach. 70 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej podnosi swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego. Dzięki szkoleniu uzyskają umiejętności niezbędne do nauczania metodą eksperymentu na zajęciach wynikających z podstawy programowej. Przeszkolenie umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego stosowania aktywizujących metod pracy z uczniem, opartych na metodach analitycznych i badawczych, na eksperymencie, doświadczeniu, obserwacji ujętych w podstawie programowej z matematyki zgodnie z zasadami metody naukowej i zachowaniem jej procedury.

10 nauczycieli trenerów, którzy zostali zrekrutowani w ramach projektu w celu zapewnienia doradztwa metodycznego dla kadry pedagogicznej nauczającej uczniów klas I-III, szkolą się w zakresie metody eksperymentu, kreatywności, pracy zespołowej, innowacyjności, twórczego myślenia, stosowania narzędzi TIK w nauce matematyki, spełniania kryteriów nowoczesnego kształcenia poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy, w tym posługiwania się interaktywnym oprogramowaniem. Trwające szkolenia, niezbędne do skutecznego wspierania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, będą w dużej mierze obejmować tematykę: programowanie robotów, obsługę drukarek 3D, wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w prowadzeniu lekcji matematyki oraz opanowanie narzędzi e-learningowych.

Przedmiotem projektu jest także doposażenie 15 elbląskich szkół podstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 19 została utworzona i wyposażona w sprzęt audio-video Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania. Pracownia ta zapewni możliwość nowoczesnej edukacji w zakresie matematyki, umożliwiając nauczanie metodą eksperymentu.

Utworzona platforma e-learningowa jest pierwszym w Polsce narzędziem edukacyjnym łączącym współtworzenie miejskiej bazy wiedzy w edukacji wczesnoszkolnej (zajęcia z edukacji matematycznej prowadzone metodą eksperymentu) z nadawaniem na żywo oraz stosowaniem lekcji odwróconej w oparciu o przygotowane w Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania materiały dydaktyczne w formie audio-video.

W najbliższym czasie pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie zostaną doposażone w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne.