Fot. RS/archiwum

Fot. RS/archiwum

550. rocznica II pokoju toruńskiego jest doskonałą okazją do ponownego uświadomienia dorosłym, młodzieży i dzieciom jak ważna jest tradycja walki o Polskę i jak warto o nią się starać. Stąd też  Zespół Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu rozpoczyna realizację projektu pn. „II pokój toruński – spełnione marzenia Wawrzyńca Pilgrima, burmistrza miasta Elbląga”.

Województwo warmińsko-mazurskie ma bogatą przeszłość historyczną sięgającą wczesnego średniowiecza, w której mieszały się dzieje różnych ludów etnicznych, ich kultura, religie i obyczaje. Jest to region, który na przestrzeni dziejów należał kolejno do plemion pruskich i państwa krzyżackiego. Następnie wydarzenia XV w. spowodowały przejęcie znacznej części regionu przez państwo polskie. W XVIII w. region stał się częścią składową Królestwa Pruskiego a następnie Cesarstwa Niemieckiego. Od zakończenia II wojny światowej region jest jednym z ważniejszych części społeczno-kulturowych i gospodarczych Polski. Przez wszystkie stulecia w regionie warmińsko mazurskim mieszkali Niemcy, Holendrzy, Polacy, Żydzi także Tatarzy. W ostatniej fali przesiedleń przybyła do regionu mniejszość wschodniosłowiańska. Ten tygiel narodów, kultur, religii i języka łączyła przez wieki dbałość o wartości uniwersalne, jakim była troska o pokój i bezpieczeństwo rodzinnego domu, lojalność i dotrzymywanie umów. Ludność tu mieszkająca wywierała przemożny wpływ na życie społeczne, kulturowe i polityczne regionu. Kiedy w XV w. Gdy państwo Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie nie dotrzymało umów zawartych ze swoimi poddanymi ci ostatni poszukali sobie opiekunów w Królestwie Polskim i podjęli walkę o zrzucenie jarzma krzyżackiego. Decyzje i podjęte działania państwa polskiego doprowadziły do wojny z Zakonem w efekcie, której znaczna część dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego znalazła się w granicach Polski i pozostawała w ramach jego struktur aż do rozbiorów. Żywioł polski mieszkający na tym terenie przetrwał dziesięciolecia zaborów i władztwa państwa niemieckiego dzięki tradycji nazywanej mazurską powiślańską czy warmińską, mocno przesiąkniętą związkami kulturowymi, społecznymi i gospodarczymi z państwem polskim.

Wydarzenia jakie rozegrały się w Elblągu w 1454–1466 miały swoje zakorzenienie w opozycji antykrzyżackiej, której głównym filarem było miasto Elbląg z jego burmistrzem Wawrzyńcem Pilgrimem współzałożycielem Związku Pruskiego. Poselstwo Związku do króla Kazimierza Jagiellończyka z postulatami włączenie Prus do Polski, spowodowało wybuch wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim, w wyniku której Polska odzyskała Pomorze Gdańskie a Elbląg i Warmia zostały przyłączone do Polski. Dlatego w szkole zostanie zrealizowany projekt „II pokój toruński – spełnione marzenia Wawrzyńca Pilgrima, burmistrza miasta Elbląga”

W szkole praca nad projektem polegać będzie na:

I. przygotowaniu przez klasę II A LO prezentacji multimedialnej i przedstawienie jej na forum całej społeczności szkolnej, według następującego scenariusza:

1. Związek Pruski – dlaczego poddani Krzyżaków wypowiedzieli im posłuszeństwo?.

2. Wojna trzynastoletnia – czyj sukces, czyja porażka?

II. Przygotowanie przez klasy gimnazjalne, które zgłoszą się do realizacji projektu gry symulacyjnej pn.: „Postanowienia pokoju toruńskiego z 1466 r.– spełnione marzenia Wawrzyńca Pilgrima”.

III. Wysłanie na konkurs organizowany przez W-MODN udokumentowanych prac uczniów objętych tematyką projektu.

Autorka projektu

Maria Kubacka

Przekaż znajomym