pwsz-logo-nowe

Szczegółowe informacje na stronie uczelni

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Pedagogika specjalna”.

W związku z powyższym od nowego roku akademickiego 2015/16 w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu w ofercie studiów kandydaci znajdą nowy kierunek studiów – Pedagogikę specjalną.

– Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi i z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi. Studia na tym kierunku dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Atutem naszych studiów jest dwuspecjalizacyjny charakter poszczególnych specjalności. Rozszerza to w znacznym stopniu możliwości zatrudnienia absolwentów.

W ramach Pedagogiki specjalnej zamierzamy uruchomić dwie specjalności. Pierwsza z nich, to „oligofrenopedagogika z socjoterapią”, druga – „logopedia z terapią pedagogiczną”- informuje mgr Teresa Kubryń – dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu.

Praca z osobami niepełnosprawnymi wymaga szczególnego poświęcenia i starań o dobro podopiecznych. Pedagogika specjalna to specyficzny dział pedagogiki, który propaguje humanistyczne wypełnianie swojej misji. Stawia przed pedagogami ogromne wyzwanie, jakim jest szczególna troska o najsłabsze jednostki społeczne, które zmagają się z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Z roku na rok rośnie liczba osób niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem czy niedostosowanych społecznie, wymagających wsparcia oraz pomocy w samorealizacji i uzyskaniu autonomii. Osoby takie wymagają szczególnego – profesjonalnego oraz specjalistycznego podejścia.

W opracowaniu programu kształcenia kierunku uczestniczyli pedagodzy specjalni – praktycy oraz nauczyciele akademiccy. Program koncentruje się na wyposażeniu studentów w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje, niezbędne w pracy pedagoga specjalnego.

Absolwent specjalności oligofrenopedagogika z socjoterapią uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Może zatem zajmować stanowisko nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu. Ponadto może pracować jako nauczyciel wspomagający w grupach i klasach integracyjnych szkół różnego typu, w których uczą się zarówno uczniowie niepełnosprawni, z różnego typu dysfunkcjami (w tym osoby upośledzone umysłowo), jak i osoby z normą intelektualną.

Z kolei absolwent specjalności logopedia z terapią pedagogiczną uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych.

W związku z decyzją MEN o rozpoczęciu edukacji przez 6-latki (co oznacza, że do grup przedszkolnych tzw. „zerówek” trafiają dzieci w wieku 5 lat) zauważa się wzrost liczby najmłodszych dzieci z różnego rodzaju nieprawidłowościami w mowie. Sygnalizują o tym logopedzi pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Konieczna jest więc wcześniejsza interwencja logopedów i profesjonalna pomoc dzieciom, jak i ich rodzicom, a także nauczycielom prowadzącym wczesną edukację w przedszkolach i szkołach. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom tworzymy taką specjalność, dzięki której absolwenci będą mogli znacząco przyczynić się do poprawy stanu mowy dzieci. Ponadto będą umieli realizować zajęcia terapeutyczne z dziećmi z tzw. ryzyka dysleksji. Obecnie dla wielu odbiorców pomocy logopedyczno-terapeutycznej (szczególnie w rejonach wiejskich) kontakt ze specjalistą jest ograniczony z uwagi na brak tych właśnie fachowców w placówkach.

Absolwenci proponowanych specjalności będą więc przygotowani do prowadzenia zajęć określonych przez MEN jako zajęcia specjalistyczne, tj. zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz socjoterapeutyczne. Wyposażeni w profesjonalne umiejętności edukacyjno-wychowawcze oraz diagnostyczno-terapeutyczne będą przyczyniać się nie tyko do sukcesów edukacyjnych uczniów, ale również dbać o podniesienie jakości i komfortu ich życia.

Szczegółowe informacje na temat kierunku oraz rekrutacji w PWSZ w Elblągu można znaleźć na stronie www.pwsz.elblag.pl/rekrutacja

Przekaż znajomym