Pieniądze z Ministerstwa dla PWSZ

Pieniądze z Ministerstwa dla PWSZ

Milion złotych trzyma elbląska PWSZ od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podniesienie jakości kształcenia. Wszystko w ramach przedsięwzięcia Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości w 2019 r. dzięki któremu, pieniądze trafią do piętnastu PWSZ-ów w całym kraju.

Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w ustawie. Przedsięwzięcie jest pomyślane w ten sposób, że co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych – które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów – otrzymuje dodatkowe pieniądze. Premia finansowa jest wypłacana w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi.

Uczelnie mogą wydać środki na cele, które podniosą jakość kształcenia. Na przykład na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów i pracowni.

W ocenie jakości kształcenia w uczelniach zawodowych brano pod uwagę dwa kryteria:

  • co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) z ostatnich 6 lat
  • wyniki monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (czyli ELA).ELA to system, który gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów wszystkich kierunków studiów wszystkich uczelni w kraju. Dzięki temu jest w stanie ustalić, ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy i ilu wśród nich jest bezrobotnych. Jeśli chodzi o monitoring ELA wykorzystany do Dydaktycznych Inicjatyw Doskonałości kluczowe były dwa mierniki – względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (WWB), a także względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (WWZ). Co to znaczy?

Wartości te pokazują, jak sytuacja zawodowa danego absolwenta wypada na tle miejsca jego zamieszczania. Analizując więc los absolwenta uczelni zawodowej, bierze się pod uwagę średnie zarobki i stopę bezrobocia w miejscu jego zamieszkania. To pozwala zobaczyć, jak zdobyte wykształcenie wpływa na rzeczywistą sytuację zawodową i materialną absolwenta.

Przekaż znajomym