Gratulujemy!

Gratulujemy!

Już jutro (15 listopada) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Takich uczniów jest 156, z czego szesnaścioro uczy się w elbląskich szkołach. 

Stypendium otrzymuje uczeń szkoły kończącej się maturą. Do stypendium typuje ucznia każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdego typu szkoły).

Kandydatami mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży (w roku szkolnym 2017/2018, na który będzie przyznane Stypendium, powinni pozostawać nadal uczniami danej szkoły).

Zgodnie z art. 90h w/w ustawy, stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

1) otrzymać promocję z wyróżnieniem (zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem jest posiadanie przez ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – Dz. U. z 2015 r. poz. 843 z późn. zm.), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

2) wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Wśród laureatów znaleźli się:

 • Julia Karolina Jankowska z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Elblągu;
 • Maksymilian Radosław Terebus III LO w Elblągu;
 • Julia Gabriela Sparzak IV LO w Elblągu;
 • Emilia Konopko I LO w Elblągu;
 • Mirela Mickiewicz Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Elblągu;
 • Natalia Jesionka Technikum Gastronomiczne w Elblągu;
 • Daniela Ewa Dymkowska Technikum Hotelarskie w Elblągu;
 • Patryk Stasiukiewicz Technikum w Elblągu;
 • Adrian Albrecht Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu;
 • Kacper Adam Ronowski Technikum w Elblągu;
 • Agnieszka Dobosz Technikum w Elblągu;
 • Julia Żeglińska V LO w Elblągu;
 • Dominika Joanna Borowska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu;
 • Paulina Pruchniewska Technikum w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu;
 • Cezary Jakub Łubański Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu;
 • Agnieszka Natalia Dąbkowska II LO w Elblągu.

Nagrodzeni zostaną także:

 • Wiktoria Justyna Łopatto Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym;
 • Dominika Katarzyna Pieczka Technikum im. 9 Braniewskiej Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie;
 • Krystian Czyżykowski LO im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie;
 • Weronika Alicja Błaszk technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie;
 • Maciej Miszczyszyn I LO w Pasłęku
 • Bartłomiej Korzeniowski Technikum nr 1 w Pasłęku;
 • Anna Maria Chomko Liceum Ogólnokształcące im. 9 Braniewskiej Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie;
 • Sandra Szpilka Technikum nr 2 w Pasłęku;
 • Dominika Koladyńska II LO w Pasłęku.

 

 

Przekaż znajomym