asas

Do 31 marca br. składać można wnioski o refundację kosztów kształcenia na uczelni wyższej w ramach „Aktywnego Samorządu”. O zwrot kosztów mogą ubiegać się studenci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można pobierać i składać w samorządzie powiatowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania). Wnioski złożone po 30 marca, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków (tj. 30 września).

W związku z trudnościami w terminowej zapłacie czesnego, sygnalizowanymi przez osoby niepełnosprawne, wyznaczono maksymalny termin wypłaty dofinansowania w ramach modułu II, pokrywanego z pierwszej transzy środków PFRON przekazanych na realizację programu (dotyczy wniosków składanych do dnia 30 marca). Środki te mają być wypłacane do dnia 31 maja. Ta nowa zasada pozwoli sprawnie zaplanować i terminowo realizować wydatki związane z edukacją.

Warto wiedzieć również, że od bieżącego roku termin obowiązywania zawartej umowy dofinansowania w ramach modułu II programu, każdorazowo będzie określał Realizator.

W bieżącym roku obowiązują następujące zasady dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym:

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

– dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,

– dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

– opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) – kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Obowiązują także następujące warunki dopuszczalności pomocy w ramach tego programu:

1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

– STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

– STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

– pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym; do form tych zalicza się:

– naukę w szkole policealnej (publicznej lub niepublicznej, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),

– naukę w kolegium: pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

– naukę w szkole wyższej, w tym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

– przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

2. Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji Realizatora programu (samorząd powiatowy),

4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Przypominamy również, że:

– dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),

– decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy), który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania,

– kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

– dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ma charakter obligatoryjny,

– decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Program „Aktywny Samorząd” jest uzupełnieniem planów ujętych w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwia on samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

W Module II zapisana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności studiującymi na uczelni wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, lub mającym przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. W ramach tego programu wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w postaci opłaty za naukę (czesne), dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (np. dojazdy, materiały biurowe), dodatku na uiszczeni opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Uczestnikiem programu nie mogą być osoby, które mają zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora projektu a także mają przerwę w nauce.

RS

Przekaż znajomym